เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายข้างหมู่บ้านกรีนเลควิลล์ชุมชนโนนสาทรเริ่มจากบริเวณหมู่บ้านกรีนเลตวิลล์ไปทางทิศใต้
ถึงถนนสายข้างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

กำหนดดูสถานที่บริเวณก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ของทุกวันทำการ ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังสำนักงานชัยภูมิ หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
และกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ(ห้องรับรองประชาชน)
ชั้นสองในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิชั้นสอง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4481-1684
ในวันและเวลาราชการ หรือดูข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง WWW.gptocurement.go.th


ดาวน์โหลดเอกสารประกาศสอบราคาของเทศบาล