เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามที่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้มีโครงการประมูลขายทอดดลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา นั้น ประมูลขายทอดตลาดขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยไพบูลย์ อิควิปเม้นท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลขายทอดตลาดขยะมูลฝอย.pdf