เลือกหน้า
📣ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
🔸เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถังขยะ
ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถังขยะ
ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เลขที่ค.1/2565 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 นั้น
ถังขยะ ขนาดบรรจุ 240 สิตร จำนวน 800 ใบ
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่
บริษัท เก้าห้าโปร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก ผู้ผลิต)
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เป็นเงินทั้ง 991,200.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 
                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
                                                                                               นายธีวรา วิตนากร
                                                                                          นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ดาวน์โหลดไฟล์ 👉👉 File0001