เลือกหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Over Lay) ถนนชัยประสิทธิ์ (ชย.ถ.๒-๐๐๓) เริ่มจากบริเวณทางเข้าชุมชนโนนสาทรไปทางทิศตะวันออกถึงสี่
แยกโรงเลื่อยถนนโนนม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนชัยประสิทธิ์ (ชย.๒-๐๐๓) เริ่มจากบริเวณทางเข้าชุมชนโนนสาทรไปทางทิศตะวันออกถึงสี่แยกโรงเลื่อยถนนโนนม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ค.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนชัยประสิทธิ์ (ชย.ถ.๒-๐๐๓) เริ่มจากบริเวณทางเข้าชุมชนโนนสาทรไปทางทิศตะวันออกถึงสี่แยกโรงเลื่อยถนนโนนม่วง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ, ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารดาวโหลด – File0001.pdf