เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราศจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง
(ชย.ถ.๒-๐๑๒) เริ่มจากบริวณห้าแยกโนนไไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาถึงถนนชัยประสิทธิ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนโนนม่วง (ชย.ถ.๒-๐๑๒) เริ่มจากบริเวณห้าแยกโนนไฮไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาถึงถนนชัยประสิทธิ์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ค.๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสห์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง (ขย.ถ ๒-๐๑๒) เริ่มจากบริเวณห้าแยก
โนนไฮไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาถึงถนนชัยประสิทธิ์ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ซนะการเสนอราคา ได้แก่ ศรชัย
วัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ (ขายส่ง,ขายปลีกให้บริการ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๐.๐๐ บาท (แปด
ล้านสี่แสนบาทถ้วน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาค ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศผู้ชนะปรับปรุงผิวจราจรถนนโนนม่วง.pdf