เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-๐๑๐) บริเวณสามแยกวัดทรงศิลาไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ชย.ถ.๒-๐๑๐ บริเวณสามแยกวัดทรงศิลาไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ค.๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม (ขย.ถ ๒-๐๑0) บริเวณสามแยกวัดทรงศิลาไปทางทิศตะวันต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ (ขายส่ง ขายปลีกให้บริการ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑.๒๑๓.๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้นสองแสนนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศผู้ชนะปรับปรุงผิวจราจรชุมชนตลาด.pdf