เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.๒-๒๔๕ สายทางถนนสนามบินซอยหลังเรือนจำ ชุมชนสนามบิน ตำบลในเมือง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๑
ตารางเมตร (พื้นที่หักฝาบ่อพัก) พร้อมวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรทั้งสองฝั่ง เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอ เมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ.๒-๒๔๕ สายทางถนนสนามบินซอยหลังเรือนจำ ชุมชนสนามบิน ตำบลในเมือง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑.๓๕๐ ตารางเมตร (พื้นที่หักฝ่าบ่อพัก พร้อมวางท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรทั้งสองฝั่ง เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ค ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๒-๒๔๕ สายทางถนนสนามยินซอยหลัง
เรือนจำ ชุมขนสนามบิน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอรกคาทิชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชร
ก่อสร้าง (ให้บริการ ผู้ผลิต โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง คำจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – สร้างถนนคอนกรีตสายทางถนนสนามบิน-.pdf