เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนตราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้กรมธนารักษ์หรือสำนักนธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณีส่งบัญชีกำ
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา ๓๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ นั้น
เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการดาวนโหลดเรียบร้อยแล้วี่ จึงขอประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาก
เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
โทร 081-8774292 และ Facebook : จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์-จาก.pdf