เลือกหน้า

ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ด้วยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประกาศ นโยบาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการนี้ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอส่งประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด