เลือกหน้า

ได้ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมได้ประชุมเลือกตำแหน่งประธานกรรมการชุมชนหนึ่งคน,รองประธาน
กรรมการชุมชนหนึ่งคน,เหรัญญิกหนึ่งคน และประธานเลือกเลขานุการหนึ่งคน ทั้ง 25 ชุมชน เทศบาลได้มีการประกาศตั้งชุมชนและมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 25 ชุมชน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 25 ชุมชน