เลือกหน้า
ประกาศการเปิดเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนภาคเรียนที่ 2 /2564
————————————————————————–
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564
🟢 วันที่ 1พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนเปิดเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น
การเปิดเรียนON SITE ของสถานศึกษาจะต้อง
ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมทุกมิติ จาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
🟢ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการตรวจประเมิน
ความพร้อมในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564
จึงประกาศเปิดเรียนได้
————————————————————————–
โรงเรียนมีแนวทางในการกำหนดเปิดเรียน ตามระดับชั้น ดังนี้
💛ระดับอนุบาล 1-3
📒เปิดเรียนออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
📒การเรียนON SITE ใช้รูปแบบการสลับชั้น
มาเรียน เปิดเรียนวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
โดยสลับระดับ อนุบาล 1,2,3 ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์
🧡 ระดับประถมศึกษา
📙เปิดเรียนออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
📙การเรียนON SITE ใช้รูปแบบการสลับชั้น
มาเรียน ของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน
หยุด9 วันเปิดเรียนวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
โดยสลับ
📌 กลุ่ม 1 นักเรียนระดับ ป.1-3
💙ระดับมัธยมศึกษา
📘เปิดเรียนออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
📘การเรียนON SITE เปิดเรียน
วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดย
📌ระดับชั้นมียมศึกษาปีที่ 1-2 สลับกลุ่ม A , B
ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์
📌ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอน
แบบชั้นเรียนปกติ เนื่องจากกลุ่มนักเรียนไม่เกิน
25 คน ขนาดห้องเรียนเหมาะสม
————————————————————————–
❤️กรณีนักเรียนยังไม่มีความพร้อมในการมาเรียน
ON SITE ทุกระดับชั้น
(อนุบาล-ม.3 ให้แจ้งความประสงค์ที่ครูประจำชั้น
ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
คู่ขนานให้กับนักเรียน (ON HAND , ON LINE)
————————————————————————–
💚ขณะนี้ครูและบุคลากร รับวัคชีนครบ
ทั้ง 2 เข็ม100%
💚ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านให้ข้อมูล
ข่าวสารของผู้ปกครองที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
💚โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
🙏หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
🙏ขอบคุณผู้ปกครองในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
🙏ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564