เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกวตราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๐ คัน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง.pdf