เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท
1.ถังรองรับขยะทั่วไป(สีน้ำเงิน) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 75 ใบ
2. ถังขยะรองรับขยะรีไซเคิล(วัสดุแยกขาย/สีเหลือง) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 300 ใบ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ


รายละเอียด – ประกาศ-ถังขยะ.pdf