เลือกหน้า

ประกวดราคาซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง
สิ้น 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทล้วน) ตามรายการ ดังนี้
ถังขยะ ขนาดบรรจุ 240 ลิตร จำนวน 800 ใบ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – ประกวดราคาซื้อถังขยะ.pdf