เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาดภายในและรอบนอกของอาคารศูนย์เยาวชน (โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์), อาคารอเนกประสงค์, อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ (สนามแบดมินตัน), สนามฟุตซอล/สนามเด็ก
เล่น, ห้องน้ำและอัฒจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนฯ (ถนนคนเดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาทำความสะอาดภายในอาคารศูนย์เยาวชน โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่(สนามแบดมินตัน), สนามฟุตซอล/สนามเด็กเล่น, ห้องน้ำและอัฒจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนฯ (ถนนคนเดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมีนสีร้อยบาทถ้วน)จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์เ.pdf