เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน (ทล.๒๐๕๑) และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน (หล.๒0๕๑ และตีเส้นทางม้าลายข้ามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๑๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ตีเส้นชัยภูมิตาดโตน.pdf