เลือกหน้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(over lay) ถนนบรรณาการ(ชย.ถ.2-009)โดยรอบอนุสาวรีย์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – File0005.pdf