เลือกหน้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(over lay) ถนนชัยประสิทธิ์(ชย.ถ.2-003)เริ่มจากทางเข้าชุมชนโนนสาทรไปถึงสี่แยกโรงเลื่อยถนนโนนม่วง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – File0004.pdf