เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม
(ชย.ถ.๒-o๑o) บริเวณสี่แยกนนหฤทัยไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม(ชย.ถ.๒-o๑o) บริเวณสี่แยกถนนหฤทัยไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประกาศปรับปรุงผิวจราจรชุมชาตลาด.pdf