เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม
(ชย.ถ.๒-๐๑๐) บรีเวณสามแยกวัตทรงศิลาไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองชัยภูมิมีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างาก่อสร้างปรับปรุงผิจจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ชุมชนตลาด ถนนยุติธรรม(ชย.ถ.๒-๐๑๐) ณ สามแยกวัดทรงศิลาไปทางทิศตะวันตก ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ปรับปรุงผิวจราจรชุมชนตลาด.pdf