เลือกหน้า

วันที่ 14 ตุลาคม 2563
นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ออกให้ความรู้แก่ประชาชนตามแนวทางชุมชนไร้ถัง ณ ชุมชนโนนสาทร เพื่อให้พี่น้องประชาชนตระนักถึงแนวการในการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะในแต่แต่วันที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นการลดขยะตั้งต้นทาง โดยการคัดแยกขยะก่อนที่จะนำลงสู่บ่อกำจัดขยะให้เหลือขยะที่ใช้ไม่ได้จริงๆ ให้น้อยที่สุด