เลือกหน้า

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของสำนักงานและการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรฐานภาครัฐ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1