เลือกหน้า

ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ/กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

1.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย

4.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

4.1.กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้า

4.2.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรือง มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง

5.พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

6.พระราฃบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6.1.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป

6.2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย

7.กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

8.กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

9.พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

9.1.พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2

9.2.ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา ค่าประสิทธิภาพการให้
ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร

9.3.ประกาศอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

9.4.ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

9.5.ประกาศอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

9.6.ประกาศอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

9.7.ประกาศอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

9.8.ประกาศอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

9.9.ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

9.10.ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

9.11.ประกาศอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

10.ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

11.ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

12.พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

13.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 เรื่องสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่

14.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545

15.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553

16.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. 2551

17.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. 2550

18.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ
ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

19.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่
และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่

20.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

21.กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย

22.เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

24.เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับที่ 3