เลือกหน้า

ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันที่ 23 กันยายน 2564

https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/284220423544024/