เลือกหน้า

ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564  วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

https://www.facebook.com/ChaiyaphumMunicipality/videos/284220423544024