เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ ที่มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยภูมิ