เลือกหน้า

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนเมืองเก่า เพื่อคัดเลือกชุมชนเข้ารอบระดับประเทศ


รายละเอียด – โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา.pdf