เลือกหน้า

ตามที่ ผู้เช่าที่ดินของเทศบาลเมืองชัยภูมิบริเวณหนองบ่อได้ทำสัญญาเช่ากับเทศบาล มีระยะเวลาการเช่า 1 ปี โดยสัญญาเช่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้น มานั้น ขณะนี้สัญญาดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว
เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์ หากผู้เช่ารายใดที่ยังมีความประสงค์จะเช่าที่ดินบริเวณหนองบ่อต่อไปอีกให้ไปดำเนินการขอต่อสัญญาเช่า ที่งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – เช่าหนองบ่อ.pdf