เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ,เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง จำนวน 2 เครื่องจึงขอประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์.pdf