เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองชัยภูมิรับนโยบายจาก นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ให้ตั้งบริการจุดคัดกรองตรวจคนเข้าออกตลาดสดเทศบาล 1 และ ตลาดสดเทศบาล 2 เพื่อตั้งจุดบริการคัดกรองวัดอุณหภูมิวัดไข้และมีเจลล้างมือบริการโดยตั้งจุดคัดกรองทางเข้าออก 7 จุดคัดกรอง ทั้ง 2 ตลาดสดเทศบาลเพื่อเป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 ได้รับความสะดวก และต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ เข้า ออก ตลาดสดเทศบาลทั้ง 2 แห่งได้ปฎิบัติตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการตลาดสดทั้ง 2 แห่ง