เลือกหน้า

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริต โปร่งใส

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ
-บัตรเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล สีชมพู เลือกผู้สมัครได้เขตละหกคน
-บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สีม่วง เลือกผู้สมัครได้คนเดียว
ร่วมกันใช้สิทธิ์ สุจริต โปร่งใส วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 – 17.00 น.