เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมออกตรวจแนะนำผู้ประกอบการถนนคนเดินตามมาตรการป้องกันโควิด19 เพื่อเป็นการดูแลรักษาคุณภาพอนามัยของอาหารของผู้ประกอบการถนนคนเดินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินได้รับความไว้วางใจในเรื่องของความสะอาดและมาตรการการป้องกัน ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19