เลือกหน้า

ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งบลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๐
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งบลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต
องค์กรูปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลทีเกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายใน เดือนพฤศริกายน นั้น เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรียบร้อยแล้ว
จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาสเมืองชัยภูมิ ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
หากรายการที่ดินและสิงบลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน ณ งานการจัดเก็บภาชี ฝ่ายพัฒนารายใต้ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ในวัน เวลาราชการเพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและส่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 081-8774292 และ
Facebook : จัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด – แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-2565.pdf