เลือกหน้า

ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ชุมชนเมืองเก่า เทศบาลเมืองชัยภูมิ รับการตรวจประเมิน ชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศในรอบสุดท้าย