เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินการโครงการสํานักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ในวันที่13 สิงหาคม 2563 นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ออกตรวจกิจกรรม 5ส ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิทุกห้องด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน