เลือกหน้า
วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ได้กล่าวให้โอวาท และ มอบหมายนโยบายต่างๆ
ให้แก่ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย และ
ความมั่นคง (เทศกิจ) พร้อมด้วยหน่วยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยภูมิ
โดยมี หัวหน้า ฝ่ายปกครอง รักษาการหัวหน้างาน
รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง หัวหน้า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กล่าวรายงานภารกิจบทบาทหน้าที่ในส่วนความรับผิดชอบ
ต่อ นายกเทศมนตรี
📌โดยมีนโยบายเน้นย้ำ พนักงาน ลูกจ้างทุกคน
เน้นทำงานการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน❗❗
ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระบบ ระเบียบ กฎ กติกา
และ ความซื่อสัตย์ เป็นหลัก
โดยมีสโลแกนสั้นๆว่า
“ช่วยเหลือ จริงใจ รับใช้ ประชาชน ”