เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เกิดจากน้ำท่วมขังและอีกหลายสาเหตุ จึงเป็นเหตุทำให้ถนนเกิดการเสียหายและชำรุดเป็นช่วง ๆ จึงเป็นผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเขต และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้น โดย ปรับแก้ไขหน้าดิน และนำหินคลุก และบดอัด เพื่อที่จะให้ผิวจราจรให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม