เลือกหน้า

ซ่อมแซมถนน ชุมชนกุดแคน
เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เกิดจากน้ำท่วมขังและมีรถบรรทุกที่บันทุกหนักน้ำหนักเกิน จึงเป็นเหตุทำให้ถนนเกิดการเสียหายและชำรุดเป็นช่วง ๆ จึงเป็นผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนกุดแคน และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้น โดย ปรับแก้ไขหน้าดิน และนำหินคลุก และอัดบด ผิวจราจรให้ใช้งานได้ดังเดิม