เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเด็กดี2 ได้เกิดการชำรุด เนื่องจาก เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รับอิทธิผลของปริมาณน้ำในห้วยยางบ่า( การระบายน้ำเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้มีปริมาณมากจนเกินความจุ) และในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ มีน้ำมาสะสมบริเวณพื้นที่ต่ำ และปัจจุบัน ทางน้ำได้เปลี่ยนแปลงทุกปี เนื่องจากการ ถมดิน การขุดดิน และการเจริญเติบโตของชุมชนขยายอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ ประกอบกับมีรถยนต์ใช้ถนนเป็นเป็นปริมาณมากตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น
การแก้ไขเบื้องต้นเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการดังนี้
– เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ( ยกเลิกเครื่องสูบน้ำเมื่อ 7 พ.ย.63) เพื่อระบายน้ำออกในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ
– ขยายล่องระบายน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
– นำแผ่นเหล็กไปวางเพื่อให้สัญจรไปมาได้สะดวก
– และต้องขอบอบพระคุณประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในการใช้ถนน ได้นำหินคลุกมาซ่อมถนน แต่ถนนได้รับความเสียหายเช่นเคย
และเมื่อน้ำแห้ง เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรที่ชำรุดให้ใช้งานได้ปกติ
แต่ปริมาณน้ำจากห้วยยางบ่าและบริเวณโดยรอบยังมีปริมาณมากและ มีปริมาณไหลมาบริเวณลุ่มตลอดเวลา ส่งผลให้ถนนได้ชำรุด
แนวทางแก้ไขในอนาคต เทศบาลเมืองชัยภูมิประสานกรมงานโยธาธิการและผังเมือง โดยมีโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ 2.1×2.1เมตร ในพื้นที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยก่อสร้างเป็นโครงข่ายร่วมกับท่อระบายน้ำที่เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยถนนไปโรงเรียนบ้านเด็กดี2 สามารถที่จะระบายน้ำจากห้วยยางบ่าและพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณ สามารถระบายน้ำลงท่อระบายน้ำขนาดใหญ่2.1×2.1เมตร คาดว่าสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้สามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปีตามเป้าหมายของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต่อไป