เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิให้ความสำคัญกับถนนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตลอดทั้งปี โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิมีถนนที่ลงทะเบียน 127 สาย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,2020) เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพื้นผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน
เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณซ่อมแซมถนนชำรุด ด้วยหินคลุกตัดเกรดบดอัดเรียบแน่น ชุมชนหนองหลอด ซอย 2และ4
แนวทางแก้ไข ให้ผิวจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี เทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งงบประมาณของตนเองเพื่อ ปรับปรุงเองและขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 7 สาย จากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี