เลือกหน้า

15 กันยายน 2563 ชุมชนกุดแคน-หัวถนน เทศบาลเมืองเมืองชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมชุมชนร่วมใจปลอดโรคปลอดภัยช่วยกันพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมน่าอยู่น่ามองสะอาดยังยื่นตลอดไป โดยประชาชนร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเอง #ชุมชนเข็มแข็ง เริ่มต้นที่ทุกชุมชนร่วมมือกัน ส่งผลให้เทศบาลมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม