เลือกหน้า

ด้วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะถึงนี้ โดยให้แล้วเสร็จ และต้องจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สิน ผดส.3 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และปัจจุบันเทศบาลเมืองชัยภูมิมีข้อมูลรายแปลงที่ดินที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการขยายความเจริญที่เพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีที่ดิน 22,183 แปลง โรงเรือน 18,282 โรงเรือน ที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จให้ทันภายในกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติราชการและเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาชนในการลงพื้นที่ภาคสนามดังกล่าว เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – ประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษี.pdf