เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จึงขอประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด – ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง.pdf