เลือกหน้า

18 มีนาคม 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการถนนคนเดิน ร่วมตรวจประเมินถนนคนเดิน เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมิน street food ที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 24 แห่งของประเทศไทย