เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในแต่เส้นที่มีขยะกระจายตามถนนก่อให้เกิดขยะปลิวตามท้องถนน เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิจึงออกดำเนินการทำความสะอาดจนแล้วเสร็จ