เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
ได้มอบหมายงานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลเมืองชับภูมิและกองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อทำการเร่งระบายน้ำออก
ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชับภูมิ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันหลังน้ำลด มีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบเพื่อทำการเฝ้าระวังและเปิดเครื่องสูบน้ำตลอดเวลา