เลือกหน้า

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จัดงานประเพณีฉลองเทียนพรรษา โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี