เลือกหน้า
วันที่ 26 มกราคม 2564
ให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้นป.2/6 รร.อนุบาลชัยภูมิ ในโครงการเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ช่วงเช้า 20 คน บ่าย 17 คน
ผลการตรวจฟันนักเรียนฟันแท้ผุ 26 คน
/มีหินปูนเหงือกอักเสบ 18 คน
งานทันตกรรมให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ 37 คน. / เคลือบหลุมร่องฟัน 23 คน