เลือกหน้า
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
1 มีสัญชาติไทย
2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
4 มีคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
การลงคะแนนเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกผู้สมัครได้คนเดียวบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกผู้สมัครได้หกคน
ร่วมกันใช้สิทธิ์ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8:00 น ถึง 17:00 น
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส