เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ ล้างถนนในชุมชนหนองบ่อเทศบาลเมืองชัยภูมิสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันเทศบาลฯ ร่วมกับพี่น้องชาวชุนชมหนองบ่อทำควมสะอาดพัฒนาชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา